ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก

1863821

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 นางรุ่งรดา  ปกิจเฟื่องฟู  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งสนับสนุนแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมาเพื่อควบคุมหนอนกออ้อย จำนวน 6,000,000 ตัว แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ตำบลคุยม่วง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ และ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1863821

1863821
186710
186708
186713
186712
186386
ปิดโหมดสีเทา