วันที่ 3 กรกฎาคม 61 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ทำหน้าผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ และนางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

228812
228812
ปิดโหมดสีเทา