ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก (ข้าวโพด)

195649

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก และสนับสนุนชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอเรีย จำนวน 30 ขวด เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 30 ขวด และแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมา จำนวน 3,000,000 ตัว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

195649

195649
195648
195647
195688
195696
ปิดโหมดสีเทา