ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก (มันสำปะหลัง)

195650

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งสนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จำนวน 2,000 ตัว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง และสนับสนุนแมลงช้างปีกใส จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

195650

195650
195687
195686
195685
195684
ปิดโหมดสีเทา