ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

22525

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวประภาทิพย์ พันธชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพื่อนแพง ขัติศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และนำตัวอย่างสารชีวภัณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งให้คำแนะนำในการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ที่ถูกวิธีและได้มาตรฐาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

22525

22525
22521
22522
22523
22524
22531
ปิดโหมดสีเทา