ศทอ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

198199

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร วิชาพัฒนาด้านการเกษตร (การบริหารจัดการศัตรูพืช) ให้กับเกษตรกร 4 ชุมชน ชุมชนละ 50 ราย รวม 200 ราย ณ ตำบลปลักแรด ตำบลพันเสา ตำบลวังอิทก และตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

198199

198199
198196
198197
198194
198198
198195
ปิดโหมดสีเทา