ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก (ข้าวโพด,มันสำปะหลัง,อ้อย)

198478

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก และสนับสนุนชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอเรีย จำนวน 30 ขวด เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 30 ขวด และแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมา จำนวน 3,000,000 ตัว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ตำบลสวนเมี่ยง สนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จำนวน 3,200 ตัว และแมลงช้างปีกใส จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจำนวน 35 ราย ในพื้นที่ตำบลป่าแดง ตำบลท่าสะแก และสนับสนุนแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมา จำนวน 1,000,000 ตัว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

198478

198483
198484
198482
198478
198475
198477
198476
198472
198473
198474
ปิดโหมดสีเทา