ศทอ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (zoning) จังหวัดพิษณุโลก (ช้าวโพด,มันสำปะหลัง)

198522

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจารุณี อินทุภูติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก และสนับสนุนชีวภัณฑ์และศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอเรีย จำนวน 30 ขวด เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 30 ขวด และแตนเบียนไข่ทริคโคแกรมมา จำนวน 3,000,000 ตัว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวน 30 ราย ในพื้นที่ตำบลยางโกลน สนับสนุนแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู จำนวน 3,400 ตัว และแมลงช้างปีกใส จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

198525

198522
198521
198527
198525
198523
198524
198526
ปิดโหมดสีเทา