แนะนำหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป………………………………………………………………………………………………………………
DSCN1390
กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารงานในระดับเขตใหม่ให้มีประสิทธิภาพโดยให้แบ่งขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานและเพิ่มจำนวนเขตจากเดิม ๖ เขตเป็น ๙ เขต โดยให้มีหน้าที่เป็นหน่วยติดตาม กำกับ ประเมินผลและตรวจราชการแทนกรม เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในระดับเขต และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับจังหวัดโดยเชื่อมโยงงานวิชาการจากส่วนกลาง เพื่อให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมีขอบเขตความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น…
ภารกิจ………………………………………………………………………………………………………………
87503
อำนาจหน้าที่
1. เป็นหน่วยงานวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับเขต
2. ดำเนินการและประสานการตรวจราชการกรม การติดตาม และประเมินผล
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับเขต
4. ศึกษา พัฒนางานวิชาการและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด และโดยมีศูนย์ปฏิบัติการมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ…
วิสัยทัศน์………………………………………………………………………………………………………………
ตรากรม
กรมส่งเสริมการเกษตร “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกษตรกร อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน”…
บุคลากร………………………………………………………………………………………………………………
ดำรงชัย
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติง…
ปิดโหมดสีเทา