ข้อมูลทั่วไป

DSCN1390
DSCN1386
กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการปรับปรุงการบริหารงานในระดับเขตใหม่ให้มีประสิทธิภาพโดยให้แบ่งขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานและเพิ่มจำนวนเขตจากเดิม ๖ เขตเป็น ๙ เขต โดยให้มีหน้าที่เป็นหน่วยติดตาม กำกับ ประเมินผลและตรวจราชการแทนกรม เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในระดับเขต และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับจังหวัดโดยเชื่อมโยงงานวิชาการจากส่วนกลาง เพื่อให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมีขอบเขตความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (จักรกลเกษตร) 
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) จังหวัดตาก
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
ปิดโหมดสีเทา