ภารกิจ

แบนเนอร์
อำนาจหน้าที่

1. เป็นหน่วยงานวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับเขต
2. ดำเนินการและประสานการตรวจราชการกรม การติดตาม และประเมินผล
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับเขต
4. ศึกษา พัฒนางานวิชาการและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด และโดยมีศูนย์ปฏิบัติการมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการและให้บริการทางการเกษตร ให้กับงานส่งเสริมในพื้นที่
5. พัฒนาบุคลากรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
6. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายการทำงานในพื้นที่
7. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
– มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด- เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศระดับเขต
– การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล และนิเทศงาน
– ให้คำปรึกษาแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
– มีหน้าที่ศึกษา พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค
– ให้คำปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด
– ประสานหน่วยงานวิชาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในระดับเขต
– ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานคามทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
– มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการการพัฒนาบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
– พัฒนาเกษตรกรผู้นำและเครือข่ายการทำงานของกรม
– ให้คำปรึกษาแก่จังหวัดในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการทำงานในพื้นที่
– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปิดโหมดสีเทา