บุคลากร สสก.ที่ 9 พิษณุโลก

ผังบริหาร_ผอ.อาชว์ชัยชาญ

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผังบริหาร_กรมวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ผังบริหาร_ยุทธศาสตร์

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ผังบริหาร_พัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผังบริหาร_ฝ่ายบริหาร


ปิดโหมดสีเทา