บุคลากร สสก.ที่ 9 พิษณุโลก

ผังเขต_ผอ.อาชว์ชัยชาญ

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผังกวส60

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ผังกยส60

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
กพบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผังบริหาร_หน.บริหารว่าง


ปิดโหมดสีเทา