KM – สสก.9 พิษณุโลก

การถอดองค์ความรู้ ปี 2558การถอดองค์ความรู้ ปี 2559การถอดองค์ความรู้ ปี 2560

Smart officer………………………………………………………………………………………………

image_nikorn
บทเรียน “ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ” ข้อมูลพื้นฐาน นายนิกร   ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวที่ประสบผลสำเร็จจากที่บิดารับราชการทหารและญาติ ๆ เป็นเกษตรกรมาก่อน จึงมีความผูกพันกับอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบโตขึ้นก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาด้านการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาปรับปรุงการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่ครอบครัวและผู้สนใจต่อไป….
Untitled-1
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน “เทคนิคการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร”นายประยงค์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก คติในการทำงาน “การทำงานนั้น ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทั้งกำลังกาย ใจ สติปัญญา เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน” วิสัยทัศน์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก “ต้องมุ่งมั่น สู่องค์กรที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ” ในการกำหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนในศูนย์ฯ ระดมสมอง หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของศูนย์ฯ สู่กระบวนการเมทริกซ์ (matrix) จนได้วิสัยทัศน์ของศูนย์ขึ้น….

Smart office………………………………………………………………………………………………

lสมาร์ทออฟฟิช
 Best Practice แม้ว่า สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเฉพาะในเรื่องของระบบสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office โดยไม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office แต่ก็สามารถดำเนินการตามรูปแบบสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความร่วมมือ ร่วมใจ และการสร้างความเข้าใจเป็นสำคัญ  มีการประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนและรายงานผลการดำเนินงาน และมีการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อรายงานผลรายสัปดาห์และปรึกษาหารือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  ในขณะเดียวกันก็มีจุดเด่น คือมีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง จึงสามารถหมุนเวียนให้บริการเกษตรกรประจำเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เป็นอย่างดี….

Smart officer………………………………………………………………………………………………

1353
 องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การพัฒนางานเป็นทีมงาน” นายกุลดิลก แก้วประพาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ประเด็นสำคัญของการพัฒนางานเป็นทีมงานไม่เพียงที่จะตอบโจทย์การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หรือ Goals ได้เท่านั้น สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในประเด็นสำคัญคือ “วิธีการ” หรือ “Mean” ที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันทำงานที่ควรนำมาพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า ….

องค์ความรู้ข้าราชการดีเด่น ………………………………………………………………………………………………

 พี่นิพิจ1
องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลูกกล้วยน้ำว้าราคาดี มีตลาดรองรับ  นายนิพิจ พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ““กล้วยน้ำว้า” เคยเป็นพืชนอกสายตาของเกษตรกรหลายคน แต่ปัจจุบันมีความต้องการต้นพันธุ์สำหรับปลูกขยายเป็นอย่างมาก  ในปีงบประมาณ 2560 นี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มผลผลิตกล้วยสดรองรับความต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากของจังหวัด ….

องค์ความรู้ ศพก.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์………………………………………………………………………………………………

 ผู้ใหญ่แหลม
องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   หมู่ 2 บ้านม่วงตาล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ทั้งลดต้นทุนการผลิต โดยรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต ลดค่าแรงในการผลิต เนื่องจาก เอาแรงกัน หรือ ขอแรงกัน ช่วยกันทำเป็นการลดการจ้างแรงงานภายนอก ซึ่งวิธีนี้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม ….

ปิดโหมดสีเทา