ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมาบริการข่าวรับสมัครงาน/สมัครสอบ
312333

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ ปี 2561 ครั้งที่ 1″ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 17 เดือน พย 60

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่14 เดือน พย 60

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

9243

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและนางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ สู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานครในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีประเด็น สำคัญ ดังนี้ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 2. การวิจัย ศึกษา ทดสอบ ด้านวิชาการเกษตร 3. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการ ใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2557 4. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการ

ฉบับที่12 เดือน พย 60

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพ

ฉบับที่9 เดือน พย 60

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ แรมวิโรน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2561 พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเกษตรท้องถิ่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ฉบับที่ 8 เดือน พย 60

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ( RW ) โดยมีนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานการประชุมฯและมีนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นผู้ดำเนินงานการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่7 เดือน พย 60

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒน าและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ ศดปช.ดีเด่นระดับเขต ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สทกอล์ฟ คลับจังหวัดปทุมธานี

ฉบับที่6 เดือน พย 60

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทศพก. ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ และ โครงการ 9101 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 240 คน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฉบับที่5 เดือน พย 60

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5 อาคาร 1 โดยมี นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมฯ

ฉบับที่ 4 เดือน พย 60

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Core Team) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในปี 2561 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 3 เดือน พย 60

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการฝึกอบรม/ สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่2 เดือนพย 60

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (9 ศูนย์ฯ) ครั้งที่ 1 /2561 โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ณ. ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฉบับที่1 เดือนพย 60

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าประชุม conference การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10 /2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 15 เดือน ตค 60

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายดำรงชัย มีช้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

ฉบับที่ 14 เดือน ตค 60

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่เขตและตัวแทนจากจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน Core Team สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร (Core Team) ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ จำนวน 73 คน โดยมีวัตถุประสงค์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ปี 2561 โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด

ฉบับที่ 13 เดือน ตค 60

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธาน ศพก. จ.อุตรดิตถ์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ “การประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับเขต ปี 2560″ โดยมีประธาน ศพก. แต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่ สสก.9 จ.พิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนดีเด่น 1 ชุมชน และ 9 ประเภทโครงการ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ฉบับที่ 11 เดือน ตค 60

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

51875

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางอัจฉรา อุทโยภาส ผู้อำนวยการกลุ่มพืชไร่และพืชอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ชี้แจงโครงการและรับฟังข้อคิดเห็น เป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 60/61 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 460,000ไร่ คิดเป็น 65 % ของทั้งประเทศ 700,000 ไร่

298904

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประสงค์ ประไพรตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น4 กรมส่งเสริมการเกษตร

70178

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายดำรงชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ทำกิจกรรมพัฒนาสำนักงานและปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบ ๆ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

70959

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางเยาวเรศ เมืองอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกพื้นที่เตรียมความพร้อม 9 นายชัยภัทร มาแพ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 9 เพื่อเข้าร่วมประกวดสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ต่อไป ณ บ้านยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมปชส_๑๗๑๐๑๙_0010

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและ 5 ศูนย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับเขตไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DOAE Farmbook Application และ DOAE Smart Check Application ของกรมส่งเสริมการเกษตร นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนารูปแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดทำ DOAE Farmbook Application และ DOAE Smart Check Application ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองผ่าน Smart Phone แทนหรือควบคู่กับการบันทึกลงในสมุดแบบเดิม ข้อมูลจะถูกนำไปรวบรวมในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรภาครัฐเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการผลิต การพัฒนา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติ หรือ การประกาศภัยด้านการเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรยังได้คำแนะนำที่สอดคล้องกับการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและตำแหน่งที่ตั้งแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรในแบบวิเคราะห์รายแปลงโดยใช้ แอปพลิเคชัน “รู้รายแปลง” คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารสู่เกษตรกรผ่าน smart phone อาทิ ข้อมูลเตือนภัยและการประกาศภัยด้านการเกษตรต่าง ๆ ข้อมูลภาวการณ์ตลาดสินค้าที่เกษตรกรแต่ละคนปลูกหรือสนใจ (personalized service) ข้อแนะนำและคำเตือนด้านการเกษตร สิทธิ์ที่จะได้รับในการช่วยเหลือ เยียวยา การจัดกิจกรรมช่วยเหลือ หรือโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช้การประมวล วิเคราะห์ผล และสร้างคำแนะนำที่สอดคล้องกับการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและตำแหน่งที่ตั้งแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรในแบบวิเคราะห์รายแปลงโดยแอปพลิเคชัน “รู้รายแปลง” นี้จะแจ้งข้อมูลที่สอดคล้องกับกิจกรรมรายแปลงของเกษตรกรอย่างตรงจุด รวดเร็ว ทันเวลา เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานได้ที่ myapp.doae.go.th/site/wp-content/uploads/2017/09/DOAE.APPLICATION.pdf หรือ myapp.doae.go.th/site/ แล้วเลือกหัวข้อ doae.application สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-311-404 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ข้อมูล นายนิพนธ์กล่าวทิ้งท้าย

296501

วันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผอ.สสก.9 พ.ล. มอบหมายให้ นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ สสก.9 พ.ล. ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2560 ติดตามการจัดสรรและโอนงบประมาณปี 2561 และผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 การดำเนินโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบอุทกภัยฯ การเตรียมความพร้อมหัวขบวนแปลงใหญ่ การสร้างความเข้าใจในประเด็นเกษตร 4.0 แผนการพัฒนาบุคลากร/เกษตรกร กิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี การวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด การกำหนดตัวชี้วัดของ กพร. ปี 2561 และผลการวาดแปลงปี 2560 และแผนการวาดแปลงของแต่ละจังหวัดในปี 2561 ณ สสก.6 ชม.

เข้ม2

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และงานโซนนิ่ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จ.ตาก และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ฉบับที่ 2 เดือน ตค 60

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และงานโซนนิ่ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานเกษตรจังหสัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 1 เดือน ตค 60

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ฉบับที่ 31 เดือน กย 60

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีบุคคลเป้าหมายคือ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโซนนิ่งระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Zoning ระดับเขต ระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2560

ฉบับที่ 30 เดิอน กย 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 29 เดือน กย 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ฉบับที่ 28 เดือน กย 60

วันที่ 16 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังประสาน ม.9 ต. วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ฉบับที่ 27 เดือน กย 60

วันที่ 16 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2560 นายชัยภัทร มาแพ สมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังใหญ่วิทยาคม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ฉบับที่ 26 เดือน กย 60

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเกษตรท้องถิ่น ม.7 อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ฉบับที่ 25 เดือน กย 60

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนส.ภัทรปภา มินรินทร์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผชช.ด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กสก. หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มเกษตรชลประทาน กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 24 เดือน กย 60

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียน ม.7 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 23 เดือน กย 60

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนส.ภัทรปภา มินรินทร์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผชช.ด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กสก. หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มเกษตรชลประทาน กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 22 เดือน กย 60

วันที่ 12-13 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรอำเภอ พบพระ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 21 เดือน กย 60

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยน.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการเป็นวิทยากรการอบรมจัดทำแผนที่เชิงซ้อนตามโครงการ Zoning ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโซนนิ่งจากระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย

ฉบับที่ 20 เดือน กย 60

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา ทำสวน โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน ให้การต้อนรับ ณ สวนธรรมพร ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ฉบับที่ 19 เดือน กย 60

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเขียวชุมชน ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 18 เดือน กย 60

วันที่ 13 ก.ย.60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเขียวชุมชน ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับที่ 17 เดือน กย 60

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขตปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเขียวชุมชน ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ฉบับที่ 16 เดือน กย 60

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ชุมชนลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ 15 เดือน กย 60

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาพัฒนา นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 โดยนายพิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 พร้อมด้วยทีม coaching ,นวส. ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1)การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2)การพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร 3)การพัฒนามิสเตอร์พืช และเจ้าหน้าที่ จาก สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 343 คน

ฉบับที่ 14 เดือน กย 60

วันที่ 11 ก.ย. 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ศูนย์ถั่วเขียวชมชน ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 13 เดือน กย 60

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 12 เดือน กย 60

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานฯ ดำเนินการคัดเลือกตัดสินเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ฯ ปี 2560 สาขาพืชไร่ ของนายอภิรมย์ แตงหมี เกษตรกรสาขาทำข้าวโพด ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 11 เดือน กย 60

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขตฯ ปี 2560 สาขาพืชไร่ ของนางสาวเจลวี วงสิน เกษตรกรอาชีพทำไร่อ้อย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับที่ 10 เดือน กย 60

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานฯ ดำเนินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ นายบันทม อินทร์ชาล อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ฉบับที่ 9 เดือน กย 60

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะทำงาน ฯ ดำเนินการประกวดตัดสินเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ นายธงชัย กาหา เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่อ้อย อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ 8 เดือน กย 60

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 7 เดือน กย 60

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา ไร่นาสวนผสม ปี 60 นายอนุสรณ์ มีบุญ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 6 เดือน กย 60

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวน ปี 60 นายสมพงษ์ ปลาป๊อก ณ วิสาหกิจชุมชนแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ (GAP) หมู่ 12 ตำบลแม่สิน อำเภดศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 5 เดือน กย 60

วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 9.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้าอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ฉบับที่ 4 เดือน กย 60

วันที่ 3 กันยายน 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก) ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 3 เดือน กย 60

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับที่ 2 เดือน กย 60

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนบ้านวังชุพร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ 1 เดือน กย 60

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 9 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 4 เดือน สค 60

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 โดยมีคณะกรรมกา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเกษตรอำเภอพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ฉบับที่ 3 เดือน สค 60

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกศจช.และศดปช.ดีเด่นระดับเขต ภาคเหนือตอนล่างทำการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 2 เดือน สค 60

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเรียนรู้โดยการศึกษารูปแบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5 อาคาร 1 โดย สสก.9 ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดสื่อวีดีทัศน์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปี 2560 และรางวัลชมเชยประกวดสื่อวีดีทัศน์สำหรับนำมาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K -station)

ฉบับที่ 1 เดือน สค 60

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านเนินสะเดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ฉบับที่ 20 เดือน กค 60

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ Kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุดลกเป็นประธานในพิธีเปิด

ฉบับที่ 19 กค 60

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ออกอากาศช่อง NBT ในรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่18 เดือน กค 60

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชน งานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่17 เดือน กค 60

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่16 เดือน กค 60

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา อินชาวนา เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ประมงอำเภอ ผุู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิด “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนท้อแท้ หมู่ที่ 1 และติดตามการปฏิบัติงานของชุมชนคันโช้ง 1 หมู่ที่ 7, 9 ที่กำลังจัดเตรียมวัสดุ เพื่อทำโครงสร้าง ผสมปุ๋ย ตามขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 70 คนต่อวัน

ฉบับที่15 เดือน กค 60

วันที 20 กรกฎาคม 2560 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายประสงค์ ประไพตระกูล) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ

ฉบับที่14 เดือน กค 60

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 18 โดยมีท่านผู้ตรวจฯ นายโอภาส ทองยงค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรกรรม Zoning ด้วยเครื่องมือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-map อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พร้อมกับคณะผู้ตรวจราชการฯ นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 18

ฉบับที่13 เดือน กค 60

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นายเกษมไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.9 ร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

ฉบับที่12 เดือน กค 60

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2560 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ภาคบ่าย นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมง

ฉบับที่12 เดือน กค 60

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2560 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ภาคบ่าย นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมง ณ กรเกียรติฟาร์ม ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยมีคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการแต่ละหน่วยงานร่วมติดตามงานในครั้งนี้

ฉบับที่11 เดือน กค 60

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการผลิตบทเรียน e-Learning ได้ถ่ายทำวีดีทัศน์ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่10 เดือน กค 60

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบสื่อวีดีทัศน์ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่9 เดือน กค 60

วันที่ 14 ก.ค. 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯกับผู้ตรวจราชการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 (นายโอภาส ทองยงค์) ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ฉบับที่ 8 เดือน กค 60

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกกับคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับชุมชน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 7 กค 60

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก และน.ส. ศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินสนับสนุนระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกกับคณะกรรมการโครงากร 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่6 เดือน กค 60

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ถ่ายทำวีดีทัศน์ผลิตบทเรียน e-learning วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

87825

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำ โครงการ 9101 ในพื้นที่อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 4 กค 60

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายวุฒิ ไพรทอง และนางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายคณะทำงานครั้งที่ 2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข่าวพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

IMG_0021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

557930

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร” หรือ “I’m proud to be a 4-H’er” กิจกรรมภายในงานมีการจัดเข้าค่ายชุมนุมสมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรสสก.9 นำเสนอผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังเตย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และนางเยาวเรศ เมืองอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

260405

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 9 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 จังหวัดพิษณุโลก

S__4342130

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดประชุมคณะทำงานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ครั้งที่ 3/2560 ชุดวิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ

473827

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มเกษตรชลประทาน ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ภาคบ่ายลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย และศพก.พิชัย

S__6415745

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าทีม ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

IMG_7401

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอปาร์ค วังนาง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้

IMG_7361

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้ นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก

9034

วันที่ 20 มิถุนายน 25 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ จำนวน 200 ราย ณ. ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_7181

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press tour) ระดับเขต ปี 2560 ณ ศพก.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มแม่บ้านหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับประเทศ ปี 60 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

IMG_7086

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

826354

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่สสก.9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 8 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

3047

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรในการลดต้นทุนการเกษตรภายใต้โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ณ. เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

2000

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ณ. ศูนย์เรียนรู้บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

S__6799418

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 17 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บ้านระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 17 เป็นประธานคณะกรรมกาตรวจประเมินฯ

323077

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการ ศพก. ทุก ศพก.จากจังหวัดในเขตพื้นที่ สำนักงานส่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 , สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จำนวน 213 คน เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการฝึกอบรมฯ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน

IMG_0055

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตพืชตระกูลถั่ว (Grain) กับบริษัทร้านค้าและเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน ปี 2560 ณ โรงแรมไพริน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกร เจ้าหน้าที่และบริษัท ร้านค้า เอกชน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และ 2 จังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมประชุม จำนวน 145 คน

IMG_0060

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวนการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นายวุฒิ ไพรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงาน เกษตรกร จำนวน 300 ราย

133828

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีเกษตรกร และส่วนราชการ ร่วมงาน 300 ราย

133074

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ไปร่วมงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขต 17 ) มาเป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

IMG_6934

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่าย Young Smart Farmer และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับเขต ปี 2560 โดยมีนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก รายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 110 คน

IMG_5168

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ประจำเดือนเมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

123821

วันนี้ 30 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมการออกแบบพัฒนา บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน วิสากิจชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างร่วมงานกิจกรรม ซึ่งทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ

40598

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคบ่าย คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

25600418_๑๗๐๔๑๘_0023

วันที่ 18 เมษายน 60 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลกและศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ จากนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ. พิษณุโลก

IMG_4716

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สสก.9 และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ หน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก

39836

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางณัฎฐา ชินารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางรุ่งลดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก นายศักดา บุญสังวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนร่วมงานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

S__3367213

วันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 9.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ปี 2560 ณ โรงแรมเลอปาร์ค จ.พิษณุโลก

IMG_0050

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ วิทยากรจากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมขั้นตอนการใช้ระบบงาน และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการข้อมูล ประมวล จัดทำรายงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร 2. การนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ และผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ระบบการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ 3. ระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ การจัดทำแผนที่แปลงใหญ่ 4. การบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงาน ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช ระดับตำบล (รต.)

 

ปิดโหมดสีเทา