ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมาบริการข่าวรับสมัครงาน/สมัครสอบ
ฉบับที่ 1 เดือน ธค 61

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ฉบับที่ 26 เดือน พย 61

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์จัดเวทีจัดทำแผน/ปรับปรุงข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์/มาตรฐานฟาร์ม/GAP (แปลงใหญ่จิ้งหรีด) โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 23 เดือน พย 61

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการตลาด โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรจาก PIM เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ฉบับที่ 21 เดือน พย 61

วันที่​ 21 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย​ สิทธิวีระกุล​ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน โดยศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 20 เดือน พย 61

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกและจัดอันดับสื่อวีดิทัศน์ “สร้างรายได้ให้มั่นคง เสริมชุมชนให้เข้มแข็ง” ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 19 เดือน พย 61

วันที่​ 13 – 15 พฤศจิกายน ๒๕61 นายธวัชชัย​ สิทธิวีระกุล​ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) ปี2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมนำปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มาพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานศพก. ต่อไป โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร มาให้โอวาทพร้อมปิดการสัมมนา ณ​ ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ฉบับที่ 18 เดือน พย 61

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะทำงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประสานเตรียมข้อมูลประเด็นการทำสารคดีอะโวคาโด ไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ( เกษตรที่สูง) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ฉบับที่ 17 เดือน พย 61

ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงโครงการและงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 110 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

ฉบับที่ 16 เดือน พย 61

วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕61 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP เชิงลึกดำเนินการโดยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 15 เดือน พย 61

วันที่ 1๓ พฤศจิกายน 61 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางหทัยชนก พินิจผล นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ทำสวนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ของนางดวงทิพย์ สายโสภา ณ บ้านเลขที่ ๖๔ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 13 เดือน พย 61

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามการบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ของนายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในประเด็น สานพลังประชารัฐข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยจะออกอากาศ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.00 น.

ฉบับที่ 12 เดือน พย 61

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ของนายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จุดที่ ๑ ณ โครงการฟาร์มเห็ดชุมชน ณ บ้านวังวุ้งไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และจุดที่ ๒ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ บ้านคลองอ้ายกาบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงประคา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 11 เดือน พย 61

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ฉบับที่ 10 เดือน พย 61

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา

ฉบับที่ 6 เดือน พย 61

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนจากจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัด และเกษตรตำบลท่านางงาม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 5 เดือน พย 61

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธาน

ฉบับที่ 4 เดือน พย 61

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานอารักขาพืช ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้า กทม. โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานอารักขาพืช

ฉบับที่ 3 เดือน พย 61

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ปฏิบัติการ 4 ศูนย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรอำเภอภายในจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมจัดงานเลี้ยงแสดง ความยินดีกับนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 19 เดือน ตค 61

สสก. 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet

ฉบับที่ 18 เดือน ตค 61

สสก. 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีชุมชน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ศาลาประชาคมอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 17 เดือน ตค 61

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการและรับสมัครเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บ้านคลองห้วยชัน หมู่ 11 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมและทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

43654281_2101074386624096_3461622509613350912_n

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ร่วมกับเกษตรจังหวัดในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางการขยายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

งาน Farm@Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Grand Opening) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณ โฮมโปรสโตร์ สาขาพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตักบาตรวันเฉลิมร 10_๑๘๐๗๓๑_0041

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

228812

วันที่ 3 กรกฎาคม 61 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ทำหน้าผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางทชาอร ลิมังกูร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ และนางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

S__10682510

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมวางแผนร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

S__26247185

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 2 ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนี้ นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค โดยประเด็นหลักสำคัญคือ งานในพื้นที่มีปริมาณมาก มีความต้องการผลสัมฤทธิ์ของงานในระยะเวลาอันสั้น จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผนไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ระบบนิเทศงานของจังหวัด ได้เข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ใน โดยการปรับแผนให้เหมาะสม และการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยทั้งนี้ เจ้าหน้าที่นิเทศงานได้รับฟัง และได้ให้กำลังใจ พร้อมจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวรายงานให้หน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบต่อไป และช่วงบ่าย ได้ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ บ้านปากปู่ อำเภอเมือง และบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

timeline_25610622_204844

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพิจิตร โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฯ นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน กว่า 70 ราย ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพิจิตร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

221060

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมดำเนินงานตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 ของกรมการปกครอง ณ บ้านเพชรนิยม หมู่ที่ 2 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

831

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ผู้จัดการตลาดและเกษตรกร ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 32 ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลาดเกษตรกร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกร การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (ไก่ดำเซิงหวาย) การศึกษา ดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2 และศึกษาดูงาน ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ตลาดศรีเมือง และตลาดสุขใจ (เกษตรอินทรีย์)

S__26083342

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนา เรื่อง Good and Agricultural Products Safety Management System Controlled by Local Government in Japan ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ในการจัดการเรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารและสินค้าเกษตร

220110

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชัย เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมดำเนินงานตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 ของกรมการปกครอง ณ บ้านหนองไข่เน่า หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

S__10657969

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ในงานมีการจัดนิทรรศการมีชีวิตเสมือนจริง และการจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร ของ Young Smart Farmer ร่วมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เลือกซื้อสินค้าเกษตรผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ช้อปจุใจ กับของดีจาก YSF และ อกม. จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

10251

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสถรวิทย์ รักษ์วิศิษฏ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ตรวจเยี่ยมโครงต่างๆ อ.บ้านด่านลานหอย (ฝายชะลอน้ำ) และ อ. เมือง จ. สุโขทัย

170411

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวทองพาขวัญ หาญหาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย วิชา การบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) ให้แก่เกษตรกร ณ ศพก.บ่อทอง ม.2 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้

219151

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมดำเนินการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2561 ของกรมการปกครอง ณ บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์

761897

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 4/2561 ณ แปลงใหญ่ไก่ดำ และพรหมพิรามสวนน้ำรีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 42 ราย เพื่อพัฒนางาน รับฟัง ร่วมกันคิดและแชร์ปัญหา รวมถึงความสำเร็จจากการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อการพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

217930

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

IMG_4314

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนางเยาวเรศ เมืองอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จัดงานชุมนุม ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561 ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันภายใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

888340

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายอรรถพร กลิ่นเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานศพก. ระดับเขต ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม บทบาทของศพก. ในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 (ห้องประชุม 7) โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ เป็นประธานในการสัมมนา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ประธานศพก.ระดับเขต และเจ้าหน้าที่ ให้สามารถนำไปชี้แจงแก่ประธานระดับจังหวัด ในพื้นที่ได้ ให้การดำเนินงานในพื้นที่มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

214909

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมปฏิบัติการ ติดตามโครงการดังนี้ 1) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์ จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตาดกลอย และชุมชนหินฮาว ซึ่งมีเกษตรกรที่ประสบภัยในพื้นที่และเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 ชุมชนกว่า 50 ราย 2) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

S__9306149

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมไมด้า 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี โดยมีนายสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด

S__25870727

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วงบ่ายเยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

S__25822226

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

timeline_25610612_163608

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และ นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก “โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรบ้านนา” ณ ชุมชนบ้านนา ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง ซึ่งมีเกษตรกรที่ประสบภัยในพื้นที่และเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน

S__20963479

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และ นางสาวศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน (ครั้งที่ 1) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยมีนายบุญชอบ สากูต เกษตรอำเภอเนินมะปราง และทีมงาน ชี้แจงเกษตรกรให้ทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ และคัดเลือกคณะกรรมการฯ พร้อมจัดทำแผนการฝึกอบรม ระดับชุมชน ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม 250 คน ณ วัดซำรัง ม. 4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

381459

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ณ บ้านลานสาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 17

209265

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เตรียมpresstourปี61_๑๘๐๖๐๗_0003

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและนางหทัยชนก พินิจผล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรระดับเขต ปี 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตากและสำนักงานเกษตรอำเภอสามเงาจังหวัดตาก จำนวน 4 จุดได้แก่ แปลงใหญ่ลำไย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวแม่ระวาน และสวนมะละกอฮอล์แลนด์ ysf อำเภอสามเงาจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดกิจกรรมจริงในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ส้มโอพิจิตร_๑๘๐๖๐๗_0022

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะทำงานชุดที่ 1 ร่วมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 2 ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยการนี้ นายสุชิน ฉิมไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นายเกษม อนุพันธ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค โดยประเด็นหลักสำคัญ คือเรื่องการบูรณาการงานในหลาย ๆ หน่วยงานที่หน่วยงานในพื้นที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่นิเทศงานได้รับฟัง และได้ให้กำลังใจ พร้อมจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวรายงานให้หน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบต่อไป

709491

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนการดำเนินการตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

389896

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและศึกษาดูงาน โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ครั้งที่ 3/2561 ระหว่าง วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2561 ณ ไร่จันทร์แรม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

206987

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟิ่องฟู ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ( เกษตรที่สูง ) จังหวัดตาก

ฉบับที่ 12 เดือน พค 61

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ทีมประชาสัมพันธ์สสก.9 ร่วมกิจกรรมและทำข่าวเผยแพร่งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศพก อ.เมืองนครสวรรค์ บ้านวังหยวก ม.ที่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมเผยแพร่ข่าวและประชาสัมพันธ์งาน field day สู่เกษตรกรปีการเริ่มต้นเพาะปลูกใหม่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

196355

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จังหวัดและเขต ร่วมรับฟัง video conference โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 10 เดือน พค 61

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer และ อกม. ระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมเลอปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมหารือร่วมกันวางแนวทางการจัดสัมมนาเครือข่าย YSF เวที เชิดชูเกียรติอาสาสมัคร จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จำหน่ายสินค้า ระดับเขต ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

187709

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม Web Conference แนวทางการรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคฯ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่19 เดือน เมย 61

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางธนวรรณ ศรีมลฑล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการถอนสภาพที่ดินแปลง ทุ่งเขาสมอแครงสาธารณะประโยชน์ ในส่วนที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงรายละเอียดขอมติสภาฯ ผ่านความเห็นชอบ ผลปรากฏว่า สภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นำที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 63 ไร่ ดำเนินการ ขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ประโยชน์ตามระเบียบราชการต่อไป

184711

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงานกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประชุมปชสครั้งที่2_๑๘๐๔๒๕_0005

วันที่ 2๕ เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางหทัยชนก พินิจผล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนงานสอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑

374343

วันที่ 2๕ เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3/2561 พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานฯ จัดโดยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

184378

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดงานแสดงผลงานโครงการเกษตรยั่งยืน ๑ ( โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ) โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กล่าวรายงาน ครั้งนี้ ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

135787

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 14.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในระดับจังหวัด และ (ร่าง) คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (ภาคเหนือ) โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมฯ

S__23732689

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมดำเนินกิจกรรมจัดเวที วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 4 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

115967

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และนางธนวรรณ ศรีมณฑลหัวหน้าฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

373310

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน กทม. จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ มอกช. เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและเพื่อการตรวจสอบการรับรองสินค้าเกษตรสู่ภาคเอกชน

กิจกรรมวันสงกรานต์61_๑๘๐๔๑๙_0015

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมศูนย์ปฏิบัติการ 4 ศูนย์นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไปและ สร้างให้เกิดความรัก ความสามัคคี และพบปะ ซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน

IMG_1858

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมรองอธิบดี ทั้ง 3 ท่านเป็นประธานในพิธี พร้อมนำสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป

174260

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมดำเนินการชี้แจงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ตามมาตราที่ 9 การขอถอนสภาพขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ มอบให้หน่วยงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ประโยชน์ในราชการ โดยผ่านเวทีประชาคมในพื้นที่ ณ ที่ตั้ง หมู่ที่ 8, 10, และ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยในเวทีการประชาคมครั้งนี้ ประชาชนมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ใช้พื้นที่ 63 ไร่ เป็นที่ส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนทางกฏหมายต่อไป

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีฯ ทั้ง 4 ท่าน ดำเนินการจัดการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ สืบสารปณิธานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม สร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น และงานเกษตรสร้างชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอง 50 ปี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2561

188956

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย core team ผลิตสื่อเขต 9 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสื่อวิดิทัศน์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า ณ ฟาร์มจิ้งหรัดชุติกาณจน์ หมู่ 3 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อผลิตสื่อวิดิทัศน์สำหรับนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจะได้ดำเนินการถ่ายทำสื่อดังกล่าวในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2561

100588

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหนาที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางเยาวเรศ เมืองอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาำถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษฯ ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ, กิจกรรมสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, กิจกรรมงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่, กิจกรรม 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม, กิจกรรมสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น และกิจกรรม งานเกษตรสร้างชาติ และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2561

360870

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ระดับเขตฯ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 109 คน เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อไป

176528

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้ น.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตอล ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม

69445

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ท่านวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และร่วมดำเนินกิจกรรมการประชุมสภายุวเกษตรกรโรงเรียนฯ โดยมีเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์

92591

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้ น.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ( ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมได้แด่จนท.ผู้รับงานโซนนิ่งระดับจังหวัด เขต กรม และนักวิชาการแผนที่ การปประชุมวันนี้ ได้รับการทบทวนงาน กิจกรรมทีต้องจะดำเนินการและรายงาน ระบบบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เป็นระบบออนไลน์ที่จังหวัดต้องดำเนินการคีย์ข้อมูลรายงานผลรายเดือน รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหาการดำเนินงานของแต่ละเขต

S__9216113

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 75 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผลจากการประชุมทำให้ทราบผลการดำเนินการในโครงการและภารกิจต่างๆที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหลัก และขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อเกษตรกรต่อไป

S__3833865

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้ น.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร (อพ.สธ.-กสก) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

S__9150618

ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางหทัยชนก พินิจผล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะผลิตสื่อที่ดีเผยแพร่สู่สาธารณะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน

ฉบับที่1 เดือน มีค 61

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง ประชุมสัญจรครั้งที่ 2/2561 ณ แปลงเรียนรู้ หมู่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ของนายประดับ ปิ่นนาค Smart Farmer จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านการขยายพันธุ์พืช และแปลงเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มะม่วงแก้วขมิ้น ไผ่ซางหม่น (แปลงขยายพันธุ์) และไม้ผลครบวงจร จุดเริ่มต้นจากการขยายพื้นที่ทำนาจากเดิม 5 ไร่ จนมีพื้นที่ขยายพันธุ์ไม้กว่า 500 ไร่ ในปัจจุบัน กิ่งพันธุ์สามารถผลิตได้ประมาณ 1,000,000 ต้น/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,000,000 ถึง 20,000,000 บาท/ปี ซึ่งสร้างรายได้ ความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน

144655

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ทำหน้าผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมและการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 17 ( ดร. วรภรณ์ พรหมพจน์ ) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามนโยบายรัฐบาล และเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉบับที่14 เดือน กพ 61

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่าย Young Smart Farmer โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยตรวจเยี่ยมเกษตรกร Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพิษณุโลกนายวิรัช ทองดอนยอด ซึ่งมีแนวคิดเกษตร 4 ทิศ ใช้พื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นที่จำนวน 26 ไร่

142221

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ( Web Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากห้องประชุม 124 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ. ประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเด็นดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนงาน/ โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้คือ คนไทยไม่ทิ้งกัน (เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1,002.9034 ล้านบาท ชุมชนอยู่ดีมีสุข (พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร) จำนวน 17 โครงการ วงเงิน 23,043.7277 ล้านบาท รู้กลไกการบริหารราชการ (ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ /งบประมาณ / สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน) จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 8,291.0540 ล้านบาท จากโครงการ 23 โครงการ กระทรวงเกษตรฯได้จัดทำเมนูอาชีพ แยกเป็น เมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคล และเมนูพัฒนาชุมชน/กลุ่ม เพื่อทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล 7,663 ทีม ใช้เป็นเมนูสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร/ประชาชน/ชุมชน/หมู่บ้าน

ฉบับที่12 เดือน กพ 61

ข่าวสสก.ระหว่างวันที่ 12- 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 9 เดือน กพ 61

สรุปข่าวสสก. 9 ระหว่างวันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2561

logo

ขอเชิญชมงาน ”วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

แม่บ้านเขต9_๑๘๐๑๑๙_0020

วันที่ 17-18 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางหทัยชนก พินิจผล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปท้องถิ่น หมู่ที่7 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นตัวแทนระดับเขต โดยมีคณะกรรมการจากกองพัฒนาเกษตรกรมาพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้

37674

ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ น.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกร เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ การสัมมนาครั้งนี้เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดเกษตรกรจากส่วนกลาง เขต และระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2561 ให้มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร การพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรนำไปสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0

326218

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผอ.สวพ.2 กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานฯ และคณะอนุกรรมการฯร่วมประชุมจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

121880

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางธนวรรณ ศรีมณฑล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ณ. ห้องประชุมชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

S__8528048

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัย เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางหทัยชนก พินิจผล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะปฏิบัติงานภายใต้คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

82580

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัย เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจำรุณระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 เกษตรกรสาขาอาชีพทำสวน นายสำราญ สังข์จันทร์ บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกเกษตรกรสาขาทำสวนระดับประเทศประจำปี 2561ของกรมส่งเสริมการเกษตร

IMG_8979

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที 9 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเดือนธันวาคม 2560ที่ผ่านมา

S__19267615

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และได้รับเกียรติจากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบรรยายในประเด็น ปลายทางห่วงโซ่อาหาร เน้นการพัฒนา logistic และทิศทางกระทรวงเกษตรฯ และเป็นประธานปิดการอบรม

ฉบับที่8 เดือน มค 61

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านการจัดการดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรต่อไป

ฉบับที่7 เดือน มค 61

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ระดับประเทศ ของนางสาวเจลวี วงสิน บ้านหาดเสือเต้น หมู่ที่ 8 ต. คุ้งตะเภา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป

ฉบับที่6 เดือน มค 61

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำคณะกรรมการประกวดด้านพืชไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อลงพื้นที่ติดตามโครงการบางระกำโมเดล โดยมีนายดิเรก ยิ้มห้อย เกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ ณ. สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่5 เดือน มค 61

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ของนายชาญ มั่นฤทธิ์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป

ฉบับที่4 เดือน มค 61

วันที่ 6 มกราคม 2561 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และงานกีฬาสีงานส่งเสริมเกษตรเฮฮา ปี 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่3 เดือน มค 61

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการการบริหารราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 7 เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ฉบับที่2 เดือน มค 61

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. คณะข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561 และเลี้ยงส่งข้าราชการ จำนวน 3 ท่าน ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารลนเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ( Web Conference ) การชี้แจงแนวทางการจับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สัปปะรด ระยะที่ 1 ( ปี 2561-2564 ) จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ. ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_8572

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับเขต ปี 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน

253634

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับกรม เขต จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย

25601220_๑๗๑๒๒๐_0010

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าทีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับการผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีเป็นประธานการประชุม

104761

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณผุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมดำเนินการรับเสด็จการปฎิบัติกรณียกิจงานในพื้นที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

S__8183913

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะทำงานผลิตสื่อ e-learning ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 หวัดพิษณุโลก เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำหรับนำมาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station) ณ ห้องประชุม ๗ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น ๕ อาคาร ๑

101887

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าพื้นที่ร่วมเตรียมกิจกรรมการรับเสด็จฯ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเข้าร่วมการติดตามการตรวจการปฎิบัติงานคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. วรภรณ์ พรหมพจน์ ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก ) แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

316194

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP พืช ระดับเขต ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี น.ส.อรสา แซ่เฮ้ง ผู้แทนผอ.สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมชี้แจงโครงการฯ

100713

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางธณวรรณ ศรีมณฑล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมสวย ปัญญาสิทธิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ชั้น 5 ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรและสอดคล้องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 55 ราย ณ ห้องลพบุรี ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

961

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ณ โรงแรม โฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาให้แก่เกษตรกร

งาน RW (1-60)_3_๑๗๑๒๐๘_0002

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่เป็นประธาน ( แทน ) กล่าวการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 55 ราย ณ ห้องลพบุรี ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

24862391_512956399090617_6023655541173153841_n

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. คณะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ทีมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุมสร้างการรับรู้งานและความเข้าใจข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์แผนประชาสัมพันธ์ของเขตและนำเสนอผล ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

96945

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ระดับเขต ปี 2561 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการฯ 5 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 9 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 20 ราย ณ โรงแรมเลอปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

312915

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร”พืชอัจฉริยะ (Plant Doctor)” ระหว่าง วันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

IMG_2254

วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางหทัยชนก พินิจผล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอข้อมูล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 59 คน

94641

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประสานงานร่วมกับจังหวัดตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานแปลงพืชผักโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในการเตรียมกิจกรรมรับเสด็จฯ ( ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 ) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ และโรงเรียนเทคนิคอาสาฯ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ประชุมผู้ตรวจเขต17_๑๗๑๑๓๐_0014

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์) เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ผลการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายพงษ์สิริ นนทะชัย จังหวัดตาก, จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม จังหวัดสุโขทัย สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก 3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นไม่มีผู้เข้ารับการสรรหา 4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ไม่มีผู้เข้ารับการสรรหา

153246

วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา นวส.ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นิเทศติดตามเพื่อสำรวจพื้นที่เพื่อทดสอบวาดแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน ซึ่งจะดำเนินการทดสอบวาดแปลง พร้อมทั้งสรุปผลดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการทดสอบวาดแปลงครั้งนี้เพื่อขยายผลแนวทางดำเนินงานสู่พื้นที่อื่น ๆ ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันอื่น ๆ พร้อมทั้งแนะนำแอพพิเคชั่น DOAE farmbook และ smart check ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ข้าวโพดแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรกร 4.0 ต่อไป

92632

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ. ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

9576

ันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้น.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จิสด้า เนคเทค และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม

312333

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ ปี 2561 ครั้งที่ 1″ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 17 เดือน พย 60

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่14 เดือน พย 60

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

9243

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและนางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ สู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานครในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีประเด็น สำคัญ ดังนี้ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 2. การวิจัย ศึกษา ทดสอบ ด้านวิชาการเกษตร 3. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการ ใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2557 4. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการ

ฉบับที่12 เดือน พย 60

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพ

ฉบับที่9 เดือน พย 60

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ แรมวิโรน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2561 พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเกษตรท้องถิ่น ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ฉบับที่ 8 เดือน พย 60

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ( RW ) โดยมีนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานการประชุมฯและมีนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นผู้ดำเนินงานการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่7 เดือน พย 60

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒน าและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ ศดปช.ดีเด่นระดับเขต ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สทกอล์ฟ คลับจังหวัดปทุมธานี

ฉบับที่6 เดือน พย 60

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทศพก. ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ และ โครงการ 9101 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 240 คน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฉบับที่5 เดือน พย 60

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 5 อาคาร 1 โดยมี นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมฯ

ฉบับที่ 4 เดือน พย 60

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Core Team) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในปี 2561 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 3 เดือน พย 60

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการฝึกอบรม/ สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่2 เดือนพย 60

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (9 ศูนย์ฯ) ครั้งที่ 1 /2561 โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ณ. ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฉบับที่1 เดือนพย 60

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าประชุม conference การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10 /2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 15 เดือน ตค 60

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายดำรงชัย มีช้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

ฉบับที่ 14 เดือน ตค 60

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่เขตและตัวแทนจากจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน Core Team สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร (Core Team) ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ จำนวน 73 คน โดยมีวัตถุประสงค์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ปี 2561 โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด

ฉบับที่ 13 เดือน ตค 60

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธาน ศพก. จ.อุตรดิตถ์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ “การประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการดีเด่น ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับเขต ปี 2560″ โดยมีประธาน ศพก. แต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่ สสก.9 จ.พิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนดีเด่น 1 ชุมชน และ 9 ประเภทโครงการ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ฉบับที่ 11 เดือน ตค 60

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

51875

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางอัจฉรา อุทโยภาส ผู้อำนวยการกลุ่มพืชไร่และพืชอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ชี้แจงโครงการและรับฟังข้อคิดเห็น เป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 60/61 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 460,000ไร่ คิดเป็น 65 % ของทั้งประเทศ 700,000 ไร่

298904

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประสงค์ ประไพรตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น4 กรมส่งเสริมการเกษตร

70178

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายดำรงชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ทำกิจกรรมพัฒนาสำนักงานและปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบ ๆ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

70959

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วยนางเยาวเรศ เมืองอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกพื้นที่เตรียมความพร้อม 9 นายชัยภัทร มาแพ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 9 เพื่อเข้าร่วมประกวดสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ต่อไป ณ บ้านยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมปชส_๑๗๑๐๑๙_0010

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและ 5 ศูนย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับเขตไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DOAE Farmbook Application และ DOAE Smart Check Application ของกรมส่งเสริมการเกษตร นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนารูปแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดทำ DOAE Farmbook Application และ DOAE Smart Check Application ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองผ่าน Smart Phone แทนหรือควบคู่กับการบันทึกลงในสมุดแบบเดิม ข้อมูลจะถูกนำไปรวบรวมในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรภาครัฐเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการผลิต การพัฒนา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติ หรือ การประกาศภัยด้านการเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรยังได้คำแนะนำที่สอดคล้องกับการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและตำแหน่งที่ตั้งแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรในแบบวิเคราะห์รายแปลงโดยใช้ แอปพลิเคชัน “รู้รายแปลง” คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารสู่เกษตรกรผ่าน smart phone อาทิ ข้อมูลเตือนภัยและการประกาศภัยด้านการเกษตรต่าง ๆ ข้อมูลภาวการณ์ตลาดสินค้าที่เกษตรกรแต่ละคนปลูกหรือสนใจ (personalized service) ข้อแนะนำและคำเตือนด้านการเกษตร สิทธิ์ที่จะได้รับในการช่วยเหลือ เยียวยา การจัดกิจกรรมช่วยเหลือ หรือโครงการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช้การประมวล วิเคราะห์ผล และสร้างคำแนะนำที่สอดคล้องกับการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและตำแหน่งที่ตั้งแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรในแบบวิเคราะห์รายแปลงโดยแอปพลิเคชัน “รู้รายแปลง” นี้จะแจ้งข้อมูลที่สอดคล้องกับกิจกรรมรายแปลงของเกษตรกรอย่างตรงจุด รวดเร็ว ทันเวลา เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานได้ที่ myapp.doae.go.th/site/wp-content/uploads/2017/09/DOAE.APPLICATION.pdf หรือ myapp.doae.go.th/site/ แล้วเลือกหัวข้อ doae.application สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-311-404 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ข้อมูล นายนิพนธ์กล่าวทิ้งท้าย

296501

วันที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผอ.สสก.9 พ.ล. มอบหมายให้ นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ สสก.9 พ.ล. ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2560 ติดตามการจัดสรรและโอนงบประมาณปี 2561 และผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 การดำเนินโครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบอุทกภัยฯ การเตรียมความพร้อมหัวขบวนแปลงใหญ่ การสร้างความเข้าใจในประเด็นเกษตร 4.0 แผนการพัฒนาบุคลากร/เกษตรกร กิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี การวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด การกำหนดตัวชี้วัดของ กพร. ปี 2561 และผลการวาดแปลงปี 2560 และแผนการวาดแปลงของแต่ละจังหวัดในปี 2561 ณ สสก.6 ชม.

เข้ม2

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และงานโซนนิ่ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จ.ตาก และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ฉบับที่ 2 เดือน ตค 60

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และงานโซนนิ่ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและสำนักงานเกษตรจังหสัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 1 เดือน ตค 60

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ฉบับที่ 31 เดือน กย 60

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีบุคคลเป้าหมายคือ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโซนนิ่งระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Zoning ระดับเขต ระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2560

ฉบับที่ 30 เดิอน กย 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบรางวัลผลการคัดเลือกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 29 เดือน กย 60

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ฉบับที่ 28 เดือน กย 60

วันที่ 16 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังประสาน ม.9 ต. วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ฉบับที่ 27 เดือน กย 60

วันที่ 16 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2560 นายชัยภัทร มาแพ สมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังใหญ่วิทยาคม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ฉบับที่ 26 เดือน กย 60

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเกษตรท้องถิ่น ม.7 อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ฉบับที่ 25 เดือน กย 60

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนส.ภัทรปภา มินรินทร์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผชช.ด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กสก. หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มเกษตรชลประทาน กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 24 เดือน กย 60

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมคณะ ออกพื้นที่ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดเด่นระดับเขต ปี 2560 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียน ม.7 อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 23 เดือน กย 60

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนส.ภัทรปภา มินรินทร์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผชช.ด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กสก. หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มเกษตรชลประทาน กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 22 เดือน กย 60

วันที่ 12-13 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร กวพ. และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กพวศ. ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรอำเภอ พบพระ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และลงพื้นที่ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร

ฉบับที่ 21 เดือน กย 60

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยน.ส.ทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการเป็นวิทยากรการอบรมจัดทำแผนที่เชิงซ้อนตามโครงการ Zoning ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโซนนิ่งจากระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย

ฉบับที่ 20 เดือน กย 60

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา ทำสวน โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน ให้การต้อนรับ ณ สวนธรรมพร ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ฉบับที่ 19 เดือน กย 60

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเขียวชุมชน ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 18 เดือน กย 60

วันที่ 13 ก.ย.60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเขียวชุมชน ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับที่ 17 เดือน กย 60

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขตปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเขียวชุมชน ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ฉบับที่ 16 เดือน กย 60

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ชุมชนลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ 15 เดือน กย 60

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาพัฒนา นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 โดยนายพิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 พร้อมด้วยทีม coaching ,นวส. ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1)การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2)การพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร 3)การพัฒนามิสเตอร์พืช และเจ้าหน้าที่ จาก สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 343 คน

ฉบับที่ 14 เดือน กย 60

วันที่ 11 ก.ย. 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ ระดับเขต ปี 2560 ณ ศูนย์ถั่วเขียวชมชน ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 13 เดือน กย 60

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 12 เดือน กย 60

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานฯ ดำเนินการคัดเลือกตัดสินเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ฯ ปี 2560 สาขาพืชไร่ ของนายอภิรมย์ แตงหมี เกษตรกรสาขาทำข้าวโพด ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 11 เดือน กย 60

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขตฯ ปี 2560 สาขาพืชไร่ ของนางสาวเจลวี วงสิน เกษตรกรอาชีพทำไร่อ้อย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับที่ 10 เดือน กย 60

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานฯ ดำเนินการประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ นายบันทม อินทร์ชาล อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ฉบับที่ 9 เดือน กย 60

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะทำงาน ฯ ดำเนินการประกวดตัดสินเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ นายธงชัย กาหา เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่อ้อย อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ 8 เดือน กย 60

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 7 เดือน กย 60

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา ไร่นาสวนผสม ปี 60 นายอนุสรณ์ มีบุญ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 6 เดือน กย 60

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวน ปี 60 นายสมพงษ์ ปลาป๊อก ณ วิสาหกิจชุมชนแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ (GAP) หมู่ 12 ตำบลแม่สิน อำเภดศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 5 เดือน กย 60

วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 9.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้าอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ฉบับที่ 4 เดือน กย 60

วันที่ 3 กันยายน 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก) ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 3 เดือน กย 60

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ฉบับที่ 2 เดือน กย 60

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและคณะออกพื้นที่ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 60 ณ โรงเรียนบ้านวังชุพร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่ 1 เดือน กย 60

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 9 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่ 4 เดือน สค 60

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 โดยมีคณะกรรมกา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเกษตรอำเภอพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ฉบับที่ 3 เดือน สค 60

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกศจช.และศดปช.ดีเด่นระดับเขต ภาคเหนือตอนล่างทำการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 2 เดือน สค 60

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเรียนรู้โดยการศึกษารูปแบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5 อาคาร 1 โดย สสก.9 ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดสื่อวีดีทัศน์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปี 2560 และรางวัลชมเชยประกวดสื่อวีดีทัศน์สำหรับนำมาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K -station)

ฉบับที่ 1 เดือน สค 60

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดบ้านเนินสะเดา ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ฉบับที่ 20 เดือน กค 60

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ Kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุดลกเป็นประธานในพิธีเปิด

ฉบับที่ 19 กค 60

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ออกอากาศช่อง NBT ในรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่18 เดือน กค 60

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชน งานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่17 เดือน กค 60

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ฉบับที่16 เดือน กค 60

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา อินชาวนา เกษตรอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ประมงอำเภอ ผุู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธีเปิด “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนท้อแท้ หมู่ที่ 1 และติดตามการปฏิบัติงานของชุมชนคันโช้ง 1 หมู่ที่ 7, 9 ที่กำลังจัดเตรียมวัสดุ เพื่อทำโครงสร้าง ผสมปุ๋ย ตามขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 70 คนต่อวัน

ฉบับที่15 เดือน กค 60

วันที 20 กรกฎาคม 2560 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายประสงค์ ประไพตระกูล) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ

ฉบับที่14 เดือน กค 60

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 18 โดยมีท่านผู้ตรวจฯ นายโอภาส ทองยงค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรกรรม Zoning ด้วยเครื่องมือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-map อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พร้อมกับคณะผู้ตรวจราชการฯ นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 18

ฉบับที่13 เดือน กค 60

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจิระนุช ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นายเกษมไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.9 ร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

ฉบับที่12 เดือน กค 60

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2560 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ภาคบ่าย นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมง

ฉบับที่12 เดือน กค 60

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2560 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ภาคบ่าย นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมง ณ กรเกียรติฟาร์ม ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยมีคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการแต่ละหน่วยงานร่วมติดตามงานในครั้งนี้

ฉบับที่11 เดือน กค 60

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการผลิตบทเรียน e-Learning ได้ถ่ายทำวีดีทัศน์ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่10 เดือน กค 60

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบสื่อวีดีทัศน์ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ฉบับที่9 เดือน กค 60

วันที่ 14 ก.ค. 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯกับผู้ตรวจราชการการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 (นายโอภาส ทองยงค์) ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ฉบับที่ 8 เดือน กค 60

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกกับคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับชุมชน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 7 กค 60

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายฐิติพงษ์ มีมาก และน.ส. ศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินสนับสนุนระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกกับคณะกรรมการโครงากร 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่6 เดือน กค 60

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายจำรุณ ระวีคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมคณะ ถ่ายทำวีดีทัศน์ผลิตบทเรียน e-learning วิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

87825

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำ โครงการ 9101 ในพื้นที่อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 4 กค 60

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายวุฒิ ไพรทอง และนางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายคณะทำงานครั้งที่ 2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข่าวพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

IMG_0021

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

557930

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร” หรือ “I’m proud to be a 4-H’er” กิจกรรมภายในงานมีการจัดเข้าค่ายชุมนุมสมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรสสก.9 นำเสนอผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังเตย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และนางเยาวเรศ เมืองอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

260405

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 9 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 จังหวัดพิษณุโลก

S__4342130

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดประชุมคณะทำงานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ครั้งที่ 3/2560 ชุดวิชาการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ

473827

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าทีม พร้อมด้วย ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผอ.กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวตกรรมด้านการเกษตร และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผอ.กลุ่มเกษตรชลประทาน ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ภาคบ่ายลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย และศพก.พิชัย

S__6415745

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร เขต 9 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับคณะนิเทศงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าทีม ดร.สุรางศ์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร และนายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

IMG_7401

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับเขต ปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอปาร์ค วังนาง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้

IMG_7361

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้ นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก

9034

วันที่ 20 มิถุนายน 25 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ จำนวน 200 ราย ณ. ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_7181

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press tour) ระดับเขต ปี 2560 ณ ศพก.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มแม่บ้านหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับประเทศ ปี 60 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

IMG_7086

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

826354

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่สสก.9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 8 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

3047

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานฝึกอบรมเกษตรกรในการลดต้นทุนการเกษตรภายใต้โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ณ. เทศบาลตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

2000

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ณ. ศูนย์เรียนรู้บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

S__6799418

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 17 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บ้านระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ บ้านตาลพร้า ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 17 เป็นประธานคณะกรรมกาตรวจประเมินฯ

323077

วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการ ศพก. ทุก ศพก.จากจังหวัดในเขตพื้นที่ สำนักงานส่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 , สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จำนวน 213 คน เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการฝึกอบรมฯ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน

IMG_0055

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตพืชตระกูลถั่ว (Grain) กับบริษัทร้านค้าและเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน ปี 2560 ณ โรงแรมไพริน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกร เจ้าหน้าที่และบริษัท ร้านค้า เอกชน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และ 2 จังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมประชุม จำนวน 145 คน

IMG_0060

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวนการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นายวุฒิ ไพรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงาน เกษตรกร จำนวน 300 ราย

133828

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีเกษตรกร และส่วนราชการ ร่วมงาน 300 ราย

133074

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ไปร่วมงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เขต 17 ) มาเป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

IMG_6934

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่าย Young Smart Farmer และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับเขต ปี 2560 โดยมีนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก รายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 110 คน

IMG_5168

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ ประจำเดือนเมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

123821

วันนี้ 30 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมการออกแบบพัฒนา บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน วิสากิจชุมชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างร่วมงานกิจกรรม ซึ่งทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ

40598

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคบ่าย คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

25600418_๑๗๐๔๑๘_0023

วันที่ 18 เมษายน 60 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลกและศูนย์ปฏิบัติการ 5 ศูนย์ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ จากนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ. พิษณุโลก

IMG_4716

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางรุ่งรดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโลโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สสก.9 และศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ หน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก

39836

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางณัฎฐา ชินารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางรุ่งลดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก นายศักดา บุญสังวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนร่วมงานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

S__3367213

วันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 9.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขต ปี 2560 ณ โรงแรมเลอปาร์ค จ.พิษณุโลก

IMG_0050

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ วิทยากรจากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมขั้นตอนการใช้ระบบงาน และเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการข้อมูล ประมวล จัดทำรายงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. การนำเข้าข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร 2. การนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ และผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ระบบการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ 3. ระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ การจัดทำแผนที่แปลงใหญ่ 4. การบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงาน ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช ระดับตำบล (รต.)

DSC_0044

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2560 โดยมี นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2560 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด จ.ตาก มีบุคคลเป้าหมายคือ ครูอาสาสมัคร ครูนิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีองค์ความรู้ในการผลิตและขยายพันธุ์พืช การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยชีวภาพ การถนอมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร การปลูกและดูแลรักษาพันธุ์ไม้และไม้เศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในเวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอแม่ระมาด ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยอบน้ำผึ้ง และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอแม่ระมาด โดยมีนายวินิจ วงกลม เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

4887

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่เขตตรวจราชการเกษตร ที่ 17 ( 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดตาก, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย) ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 17 เป็นประธาน

211655

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศรับการตรวจราชการของท่านสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯเขต 17 ในการติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอฟากท่า จังหวัดพิษณุโลก

210978

วันที่ 15 ก.พ. 60 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์และมาตรฐาน GAP ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสวพ.2 ณ ศพก. อำเภอบางกระทุ่มและมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก

นวส 1_๑๗๐๒๑๓_0031

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร สู่การเป็น Smart Extension Officer ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นรวม 64 คน ประมวลภาพ

นวส 1_๑๗๐๒๑๓_0040

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2560 โดยมีนายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดพิจิตรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_1672

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน ศพก ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 โดยมี พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พอ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมพิชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดี ร่วมงานในครั้งนี้ ณ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

41108

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมและการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเหษตรและสหกรณ์ นายสุรพล จารุพงศ์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ. ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้นที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

203686

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายฐิติพงษ์ มีมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากรัฐสมาชิกอาเซี่ยน หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 27 มกราคม 2560 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานปิดการฝึกอบรมดังกล่าวและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ฝึกอบรมจำนวน 25 คน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

31996

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวทองพาขวัญ หาญกาย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นางสาว ศุภพิชญ์ บุญทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (ศูนย์เทคโนโลยี และสารสนเทศ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำแผนพัฒนานะดับตำบล ให้แก่ เจ้าหน้าที่. ระดับจังหวัด และ อำเภอของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

38795

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการตรวจราชการในพื้นที่กาตรวจราชการเขต 17 รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานฯ ณ. ห้องประชุม ชั้นที่ 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

38281

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีท่านผู้ตรวจสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานฯ ติดตามการดำเนินงานการตรวจราชการที่ 17 รอบที่ 1 พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์

IMG_0769

วันที่ 23 ม.ค. 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอพรหมพิราม ผู้จัดการแปลงใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

38068

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 รอบที่1 ปี 2560 ณ. ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ( ห้อง 741 ) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

68142

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบให้นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญพิเศษ และนายวุฒิ ไพรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทีเคพาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น

01

สรุปข่าวผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 นายสุรพล จารุพงศ์ ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 และติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่จังหวัดตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดย นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมดำเนินงานครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2560

196344

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.9 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ม.ค.60 ณ โรงแรมลาพาโลมาและฝึกปฏิบัติ ณ แปลงเกษตรกร อ.วังทอง อ.พรมพิรามและอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจาก 9 จังหวัดเข้าร่วม 60 คน

IMG_0002

วันที่ ๖ มกราคม 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายวุฒิ ไพรทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามนิเทศงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.)ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/60) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

timeline_20170105_211600

วันที่ ๕ มกราคม 2560 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายวุฒิ ไพรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ ศพก. พืชหลากหลาย และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปี 2559/ 2560 ณ อำเภอเมือง และ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

IMG_0314

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ปี 2560 ณ โรงแรมเลอปาร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคา ๒๕60

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการ สสก.9 นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางณํฎฐา ชินารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมจนท.มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2560 แก่ ผอ.เกษม ไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.9 ณ สำนักงานเกษตร จ.พิษณุโลก

29852

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางณัฏฐา ชินารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี2560 แก่ นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

5

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายสงกรานต์ ภักดีคง และ นายประสงค์ ประไพตระกูลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

S__5374000

วันที่29 ธันวาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จ.พิษณุโลกเป็นตัวแทนมอบสิ่งของ อาทิ กาแฟ โอวัลติน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผ้าเย็น เพื่อร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

IMG_9931

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก รักษาการผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ แรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ Young Smart Farmer ปี 2560 ระหว่าง วันที่ 22 -23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเลอปาร์ควังนาง จ.พิษณุโลก

IMG_3310

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเลอปาร์ควังนาง จ.พิษณุโลก โดยมีทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากรถ่ายถอดความรู้

1

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิศฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

1

วันนี้ 14 ธ.ค.59 เวลา 11.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.9 พล.เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน ศดปช. ภายใต้โครงการ ศพก. ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก มี จนท.รับผิดชอบ ศดปช.ระดับเขต จังหวัดและอำเภอ เข้ารีบการอบรม จำนวน 110 คน

S__5169380

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลกรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.9 เปิดการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ปี 2560 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผอ. ศุภลักษณ์ กลับน่วม ผอ.กองส่งเสริมอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

S__30236757

23 พฤศจิกายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีนายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

S__5046500

นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก

เทมเพลทข่าว ฉบับที่ 6 พย 59 1

“นายเสาร์ ปรีชาวนา” เกษตรกรต้นแบบมะม่วงนอกฤดู…เคล็ดลับสู่การส่งออกที่ยั่งยืน

81038

17 พฤศจิกายน 2559 ผู้ตรวจกษ.เขต17 นายสุรพล จารุพงศ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยนายเกษม ไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.9 จ.พิษณุโลกมอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการฯ ร่วมคณะตรวจติดตามพร้อมตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

S__2834539

วันที่ 15 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทำหน้าที่ประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 ศูนย์ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการฝึกอบรม เพื่อให้ศูนย์ฯสามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวจากสสก.9_4451

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประชุมกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ประธานศพก. ระดับจังหวัดและกรรมการศพก. ระดับจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

155702

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานตรวจทานข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 59/60 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเวลา 10.30 น. ติดตามการดำเนินงานตรวจทานข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต ปี 59/60 ร่วมกับสำนักงาน จัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ณ วัดทองแท้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

400298

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนพระองค์ นำมาถวายแก่พระสงฆ์ ณ วัดโบสถ์(พระอารามหลวง) ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายฝึกอบรม นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ โดยมียอดเงินถวายบำรุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศล รวม 2,157,999 บาท

S__4866081

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการประชุมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

S__4866086

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

148972

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายเกษม ไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.ที่ 9 จ.พิษณุโลก ประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ (ท่านสุรพล จารุพงศ์) และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จ.พิษณุโลก ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก

S__4833378

27 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 14.00 น. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/2560) ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีเกษตรจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

148483

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ติดตามผู้ตรวจราชการฯ (ท่านสุรพล จารุพงศ์) ในหน้าที่ผู้ช่วยตรวจราชการฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผอ.สสก.9จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการในพท.ภาคเหนือตอนล่างและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 49 และร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

IMG_2517

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

IMG_2538

19 ตุลาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสำนักงานฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก

เทมเพลทข่าว ฉบับที่ 5 ตค 59

17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าวรอบ2ปีการผลิต 2559/2560) ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวนาปรังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เทมเพลทข่าว ฉบับที่ 4 ตค 59

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เทมเพลทข่าว ฉบับที่ 3 ตค 59

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย เป็นรองแม่ทัพภาค3และ พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ เป็นผู้บัญชาการพลทหารราบที่ 4 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร มหาราช จ.พิษณุโลก

140504

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ แสดงความยินดี กับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมแสดงความยินดีกับ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

S__4603941

วันที่ 29 กันยายน 2559นายเกษม ไตรพิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2560 ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย จนท. ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 20 ราย

DSCN9074

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายเกษม ไตรพิจารณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการและตัวแทน มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

DSC_0620

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีฯ

myhome_1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร (VDO Conference) ครั้งที่ 7/2559 และเวลา 13.00 น. ประชุม สำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยพร้อมเพียง

11185

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้ นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ไปร่วมและเป็นกำลังใจในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญยุพา อินทราเวช ประธานคณะกรรมการ พร้อมหน่วยงานภาคีอีก 7 คน ร่วมเป็นกรรมการ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนายอำเภอท่าปลาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

31347

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ต. แม่จะเรา อ. แม่ระมาด จ. ตาก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธี และมีเกษตรจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมรับการบริการครั้งนี้ จำนวน 500 คน

346408

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

345760

วันที่ 27 กรกฎาคม นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ เขต 17 และ 18 สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต17 (นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

30995

27 กรกฎาคม 2559 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 จัดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฎราชกุมาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีฯ และเกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้ารับการบริการด้านการเกษตร ครั้งนี้จำนวน 600 ราย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

345314

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศพก.ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

344963

วันที่ 25 ก.ค. 59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

myhome_0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหาร และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

myhome_0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร เกษตรเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก บุคคลเป้าหมาย เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 30 คน

110939 copy

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ริมถนนสายพิษณุโลก หล่มสัก ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันหยุดอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาล โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ อาหารว่าง และ ห้องน้ำ

341337

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานวันรณรงค์การผลิตข้าวปลอดภัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านาสามัคคี ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ

10037

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี 2559 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง 14 -15 กรกฎาคม 2559

107559

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการส่งเสริมหยุดการเผาพื้นที่การเกษตร ปี2559 ประธานพิธีเปิดโดยนายไพรัช หวัดดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าจำนวน 50 ราย ณ ศิลามณีรีสอร์ท อ. แม่ยาย จ. เชียงราย ระหว่าง 13-15 กรกฎาคม 2559

9772

วันที 11 ก.ค. 59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานเปิดพร้อมมอบนโยบายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 (ข2) โดยมีนายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในภาพของวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

S__13156364

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายธีระศักด์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน field day และการศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง ณ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการ เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ ซึ่งมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการการเกษตร มีเกษตรกรมารับบริการ 300 คน

ภาพนิ่ง1

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตัดสินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 โดย คณะกรรมการ ประกวดตัดสินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559

330955

คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการ 1 และ 4 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 และ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559

116394

วันที่ 14 มิ.ย. 59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นางนฤมล พนาวงศ์ เป็นประธานฯ

S__5963795

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายฤทธิ์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ให้ไปร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการให้บริการทางการเกษตรฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

13416826_232830953769831_570266421581174531_o

วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้ดำเนินการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย บ้านนุชเทียน และบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

4432266674621

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการเครือข่าย smart farmer ต้นแบบ และ young smart farmer ระดับเขต ปี 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก ระหว่างวันที่ วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2559 โดยมี ดร.นรินทร์ สมบูรณ์สาร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการ จากเกษตรกร 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

DSC_0697

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ปี 2559 โดยจัดระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 ราย วิทยากรและพี้เลี้ยงสัมมนา ฯ จำนวน 25 ราย เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดสัมมนา จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 58 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ปรับระบบความคิดและทัศนคติ และพัฒนาการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ สู่การเป็น Smart Extension Officer

13268336_934877719968363_1662082674597656555_o

วันที่ 24 พ.ค.2559 นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้ติดตามให้คำแนะนำการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ของตำบลบ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินการ

13263881_934877399968395_2651920541829677640_n

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ขัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559 ตัดสินวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกกระทือ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

4889

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2559 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

anaversary-doae-48

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเกษตรจังหวัดจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งและวางแผนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรพื้นที่นาแปลงใหญ่ ณ บ้านวังทองแดง หมู่ที่1 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี

57053

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

154493

วันที่18 พฤษภาคม 2559 เวลา10.00 น กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านวังทองแดง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

75104

นายไพรัช หวังดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการการพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ ปี 2559 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และ คณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ราย

55519

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวทองพาขวัญ จาบทอง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดทำแผนที่เชิงซ้อน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning) ปี 2559 ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย จำนวน 15 ราย ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

55656

วันที่17 พฤษภาคม 2559 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานการอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2559 โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. โดยมีเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย

132375

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ บริเวณสวนชมน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด

208501

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมีกิจกรรมบริการ ด้านการเกษตร กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวถวายพระพรในพิธีเปิด

207430

ทีมข่าว รายการจอโลกเศรษฐกิจ ช่อง 3 HD ลงพื้นที่ ถ่ายทำประเด็น เกษตรกรรมแปลงใหญ่ ณ ศพก.ข้าว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงินผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรอำเภอบรรพตพิสัย และ เกษตรกรต้นแบบ แปลงใหญ่ข้าว ร่วมให้ข่าว ทั้งนี้ สกู๊ปข่าวชุดนี้ จะออกอากาศทาง ช่อง 3 HD ช่วงเที่ยง วันจันทร์ที่ 2 พค นี้

309906

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

40535

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามและร่วมกิจกรรม ตามมาตราที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความ ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ไร่สุดใจ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก เกษตรกรจำนวน 150 ราย โดยมีนายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธี การดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการ ในพื้นที่โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

127969

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ผอ.วุฒิชัย ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และจนท.สำนักงบประมาณ ติดตามโครงการบูรณาการภัยแล้ง ปี58/59 มาตรการ ที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

39681

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกติดตามการดำเนินงานและร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย ตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2559 ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก

3600

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวทองพาขวัญ จาบทอง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดทำแผนที่ การจัดการพื้นที่ขับเคลื่อน Zoning ปี 2559 ให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จำนวน 25 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

35397

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก เป็นประธานงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก โดยมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ สสก.ที่ 9 พิษณุโลก และ ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ในเขตภาคเหนือตอนล่างรดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร

4208215431250

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสาธิตและ มอบปัจจัยการผลิตโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ บ้านวังขวัญ ม.2 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานข้อมูล

34360

วันที่ 19-20 เมษายน 2559 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรของเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย และเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตพระเจ้าหลายเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดไผ่ ต.พุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรจำนวน 500 ราย

32360

วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขตประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2559 ราย ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

DSC_0908

วันที่ 12 เม.ย.59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก ร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ พร้อมรดน้ำขอพรจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร

S__6365188

วันที่ 11 เมษายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนมอบสิ่งของ อาทิเช่น น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น เพื่อร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน กองพลที่ 3 กองทัพภาค ที่ 3 ซึ่งตั้งจุดบริการ ณ ถนนสายพิษณุโลก หล่มสัก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

25906

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเริมการเกษตรผ่านระบบทางไกล ประเด็น: กระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

105222

วันที่ 7 เมษายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐ โดยมี นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานฯ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา ฯ จำนวน 70 ราย ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

104796

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.45 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงสินค้าตลาดเกษตรกรปี 2559 ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก

IMG_6139

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้แผนที่เชิงซ้อนแสดงข้อมูลพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ขับเคลื่อนZoning ปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

102298

วันที่ 24 มี.ค. 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดงานรวมพลชาวสวนมะม่วงทั่วไทย ครั้งที่ 2 ในงานสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามะม่วงไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ปี 2559″ แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. 59 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

DSC_0834

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ ปี 2559 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน การสัมมนา ฯ ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ การพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนามิสเตอร์พืช และ การพัฒนานักสอนงาน Coaching

myhome

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้จัดการพื้นที่แปลงใหญ่

myhome3

วันที่ 16 มี.ค.59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผอ.สสก.9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายจรัญ จุลพันธ์ นวก.ชำนาญการ ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 ศพก.อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

287777

ันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมกรอบการวิเคราะห์พื้นที่และชุมชนโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทดน้ำผาจุก ของจ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ได้รับน้ำจากเขื่อนฯ ของจ.อุตรดิตถ์ และจ.พิษณุโลก

99394

วันที่ 10 มี.ค. 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงฯ ร่วมกับนางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ณ ศาลากลางห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

99301

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จาก สสก.ที่ 9 จ.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง ในวาระที่ท่านไปตำแหน่งเกษตรจังหวัดนนทบุรี

98721

วันที่ 7 มี.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงฯ ร่วมกับนางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18

16296

วันที่ 4 มี.ค.57 นายกุลดิลก แก้วประพาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการอบรมครูสิ่งแวดล้อมศึกษา “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

282106

วันที่ 4 มี.ค.57 เวลา 10.00-12.30 น. นายสมัคร ใบยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการติดตามงานและตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางปริชาติ ศรีวิพัฒน์) ในการดำเนินนโยบาย Single command และโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

282220

วันที่ 4 มี.ค. 59 เวลา 14.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมัคร ใบยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17

281748

วันที่ 3 มี.ค. 59 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผอ.สสก.9 จ.พิษณุโลก (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ) และนายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเร่งด่วนของ Single Command

04

วันที่ 1 มีนาคม 59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผอ.สสก.9 พล. มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะติดตามให้กำลังใจ จนท.และเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศพก.อำเภอบึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง และสามง่าม จังหวัดพิจิตร

280626

วันที่ 1 มี.ค. 59 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผอ.สสก. ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Single Command และโครงการตามแผนการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ Single Command ตามนโยบายกระทรวงฯ

03

วันที่ 29 ก.พ.59 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ) ตรวจราชการการปลูกพืชใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ ศพก.(ศูนย์เครือข่าย) ต.อุดมธัญญา และตรวจเยี่ยมการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59

17846

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะทำงานและปฏิบัติงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ที่ปรึกษา ไพรัช หวังดี เป็นประธานการประชุม

94486

วันที่ 16 ก.พ 59 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผอ.สสก.9 พ.ล. เปิดการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดพืชตระกูลถั่ว โครงการพัฒนาเป็นศูนย์ดลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯและเกษตรกรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่ว จำนวน 100 คน ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก

01

วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกาเรกษตร นำบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) พบกับเกษตรกรที่ดำเนินงานระบบส่งเสริมกาเรษตรแบบแปลงใหญ่ (ผัก) ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

01

15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมัคร ใบยา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะนิเทศโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

myhome4

วันที่ 12 กพ. 2559 นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสก.ที่9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงการทำวิจัยในงานประจจำ(R2R) โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัดและ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการ จำนวนทัั้งสิ้น 14 ราย

IMG20160210152950

วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานกษตรอำเภอและเกษตรกร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

myhome

10 กุมภาพันธ์ 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนปี2559 ผู้เข้ารับการสัมมนาประกอบด้วย จนท.จังหวัดและอำเภอ ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวม 35 คน การประชุมจัดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

271684

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายฯ ณ อ.แม่สอด และอ.แม่ระมาด จ.ตาก

DSC_0107

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กรมสงเสร้ิมการเกษตร จัดการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแผนจัดการพื้นที่ขับเคลื่อนZoning ปี 2559 ณ.ห้องรัตนราตรี โดยมี ตัวแทนจากส่วนกลาง สสก.ที่ 9 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Zoningจาก 9 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย

myhome4

วันที่ 9 กพ. 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกผลงานเกษตรกรระดับประเทศ สาขาอาชีพไม้ผล กรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสมาคัดเลือกผลงานของนายสมชาย คะเชนทรภักดิ์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต

Untitled

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะทำงานคัดเลือกผลงานเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกผลงานที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนบ้านดงซ่อม

1454336466676

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ ผอ.สสก.9 มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการฯ ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 และจากราคาสินค้าเกษตร ณ ศพก.อำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร

Untitled

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะทำงานคัดเลือกผลงานเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม

Untitled

๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประกวดผลผลิตมะขามหวาน ในงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

22

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ คณะทำงานคัดเลือกผลงานเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ทำการคัดเลือกผลงานอาชีพไร่(ไร่มันสำปะหลัง) นางสาวชรินรัตน์ นุ่มเดื่อ เกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก

Untitled

๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะทำงานคัดเลือกผลงานเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ทำการคัดเลือกผลงานอาชีพไร่นาสวนผสม นางกฐิน แสงมี เกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก

Untitled

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเกษตร ประจำปี ๒๕๕๙ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

01

๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน “มะม่วง”เพื่อส่งออกและเป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมการผลิตมะม่วง

01

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

01

วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการระดับจังหวัดเขตภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด

myhome6

วันที่ 26 มกราคม 2559 นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 และ นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผอ.สสก.9 พล. (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ฯ เขต 17) ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ศพก.อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

myhome1

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ปี ๒๕๕๙ โดยมียุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ระดับเขต ในวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0842

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 17 โดยมีผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2559. ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

myhome

วันที่ 8 ธ.ค.58 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผอ.สสข.9 พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเปิดตัว (Kick off) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 58/59 ณ ห้องประชุม สสข.9 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคีที่ขับเคลื่อนใน 8 มาตรการของรัฐบาล จำนวน 20 หน่วยงาน

myhome

วันที่ 4 ธ.ค.58 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน ผอ.สสข.9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประขุมชี้แจงการวิเคราะห์โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

243755

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร(3ก) ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

98455

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสข.9 พิษณุโลก เข้าร่วม ” เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”

01

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสข.9 พิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วัดบูรพาพิทยาราม และศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

05

นายสมัคร ใบยา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมข้าราชการ และพนักงานสสข.9 จ.พิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ประจำปี 2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

12112333_648093831999574_8594553505598706525_n

วันที่ 21 ต.ค. 58 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสข.9 พิษณุโลก พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ สสข.9 พิษณุโลก ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 48

142989

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสข.9 พิษณุโลก ร่วมงานวันเปิดตัว (kick off) การเตรียมชุมชนสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ณ วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

S__3031155

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผอ.สสข.9 พ.ล. เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดมะม่วงเพื่อการส่งออก

Image0001

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์สถานการณ์น้ำฤดูแล้งปี 2558/2559 ของ 4 เขื่อนหลักเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณน้ำต้นทุนรวมทั้งสิ้น 3,619 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดาวน์โหลด

สันทัด วัฒนกูล ชาวนามืออาชีพที่ไม่เสี่ยง นายสันทัด วัฒนกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

DSC_8333

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

11755228_765898570199613_2710774272414634526_n

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ ลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

???????????????????????????????????????

ขอเชิญเที่ยวชมมหกรรมสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ ลานหน้าห้างบิ๊กซีพิษณุโลก

การรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) (09/07/58)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

การสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่ ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังในรูปแบบแปลงใหญ่ ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ผอ.สสข.9 เปิดการประชุมประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษ.จ.)

คณะ ฯ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้ด้านการเกษตรในชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ผอ.สสข.9 เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน

20150327_1214

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 สสข.9 พิษณุโลก

วันที่ 16 เม.ย. 58 เวลา 14.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสข.9

8 เม.ย. 58 09.30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จ. พิษณุโลก

20150327_1214

สสข.9 พิษณุโลก จัดประชุม VDO conference โครงการสร้างรายได้ฯเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กับกรมส่งเสริมการเกษตร

ตลาดเกษตรกร

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

20150327_1214

ศูนย์บริการข้อมูลประชาชนด้านการเกษตร

 

ปิดโหมดสีเทา