Learning room

ข้อแนะนำ (กระบวนการเรียนรู้)  ผู้เรียนควรเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และอ่านคำอธิบายรายวิชา
ขั้นที่ 2 ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาบทเรียน โดยสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดีทัศน์ Power Point และเอกสารสิ่งพิมพ์
ขั้นที่ 4 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และ/หรือแบบประเมินตนเอง

หมายเหตุ บทเรียนนี้ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้เรียน ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และไม่กำหนดระยะเวลาเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาองค์ความรู้จากสื่อต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
———————————————————————————————————————————-

01
02
03

ปิดโหมดสีเทา